اولین سند نوسازی روستای خانیک – 1360

صورت جلسه ای با امضای اکثر اهالی مبنی بر واگذاری زمین جهت احداث خانه های جدید(شهرک)

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید