بازدید دانشجویان مرکز تربیت معلم فردوس از روستای قدیم خانیک -6خرداد1387

khanik06031387-10

khanik06031387-10-400x300

khanik06031387-11

khanik06031387-11-400x300

khanik06031387-12

khanik06031387-12-400x300

khanik06031387-14

khanik06031387-14-400x300

khanik06031387-2

khanik06031387-2-400x300

khanik06031387-3

khanik06031387-3-400x300

khanik06031387-4

khanik06031387-4-400x300

khanik06031387-7

khanik06031387-7-400x300

khanik06031387-8

khanik06031387-8-400x300

khanik06031387-9

khanik06031387-9-400x300

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید