برات 1396 در خانیک

028c75f3-8e04-4f61-90d8-a45cd30dc40b

0e0cabaf-75a9-4ef9-93e8-b8655586f360

116dd15f-24fc-43a3-8f66-580bb6be6be2

برات 96 در خانیک فردوس

cd0a87f0-9e07-4f43-83f5-fb37a4780072

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید