برات 88 خانیک

khanik16 5 13881 khanik16 5 138810 khanik16 5 138811 khanik16 5 13882 khanik16 5 13883 khanik16 5 13884 khanik16 5 13885 khanik16 5 13886 khanik16 5 13887 khanik16 5 13888 khanik16 5 13889

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید