تخلیه سیمان و زیرسازی کف حسینیه

تخلیه سیمان و زیرسازی کف حسینیهتخلیه سیمان و زیرسازی کف حسینیهkhanik0305139606

khanik0305139613

khanik0305139614

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید