تصاویری از بناهای تاریخی در حال تخریب

khanik20120709045 400x300 khanik4829deaa4bb59ebff979bd896a3af12b89abd2171b6d6c39c1342e91668cba972015 khanik4829deaa4bb59ebff979bd896a3af12b89abd2171b6d6c39c1342e91668cba97203 oldkhanik1397 2 oldkhanik1397 5

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید