تصاویری از خانیک -1385

khanik

khanik-1

khanik-12

khanik-13

khanik-2

khanik-3

khanik-4

khanik-5

khanik-52

khanik-53

khanik-56

khanik-57

khanik-58

khanik-59

khanik-60

khanik-61

khanik-64

khanik-65

khanik-66

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید