تصاویری از نوسازی بخشی از قنات بکری بالا خانیک 1388

Bekri21-4-88-2-e1534053097229 Bekri21-4-88-33-e1534053053467 Bekri21-4-88-34-e1534053036555 bekri21 4 88 35 e1534053021665 Bekri21-4-88-4-e1534053081533 Bekri21-4-88-8-e1534053070806 Bekri21-4-88-e1534053108453

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید