تغییر نام روستای خانیک شاه از توابع شهرستان فردوس استان خراسان به خانیک

‌تغییر نام روستای خانیک شاه از توابع شهرستان فردوس استان خراسان به خانیک
1358.07.21 – 54602 – 1358.08.01 – 783
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1358.7.21 بنا به
پیشنهاد شماره 7564.53.3389 مورخ 58.6.14 وزارت کشور و به‌استناد تبصره 2 ماده 2
قانون تقسیمات کشوری مصوب آبان ماه 1316 تصویب نمودند:
‌نام روستای خانیک شاه از توابع بخش مرکزی شهرستان فردوس استان خراسان به خانیک
تغییر یابد..‌و
‌نخست‌وزیر – مهندس مهدی بازرگان

تاریخ تصویب: ۱۳۵۸/۰۷/۲۱

مرجع تصویب: مصوبات هیات وزیران

دوره: 58

شماره چاپ: 0

شماره جلد: 4

شماره صفحه: 0

دریافت نسخه چاپی 


ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید