خرید و نصب جاکفشی مسجد خانیک

به منظور رفاه حال نمازگزاران و محافظت کفش ها در تابستان و بخصوص زمستان تعدادی جاکفشی درب دار خریداری و با کمک بسیجیان روستا محل آن آماده سازی و نصب گردید تا مادامی که ساختمان کفشداری ساخته شود مورد استفاده قرار گیرد. خیرین محترمی که قصد مشارکت در هزینه مذکور دارند می توانند کمک های خود را به حسابهای مسجد واریز نمایند

جــام (بانک ملت)      ١۵٧٢٠۵٣٣۴۵

سیبا   (بانک ملی) ٠١٠٣١۴۴٣٠۴٠٠۴

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید