شکوفه درختان بادام و زردالو در اثر سرما ازبین رفت

براثر سرما ویخبندان سومین روز آغاز سال 93 شکوفه های درختان بادام و زردالو از بین رفت

Khanik7 1 93 2 Khanik7 1 93 3Khanik7 1 93 2 Khanik7 1 93 3

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی