صحنه هایی که امروز کمتر مشاهده می شود

911

912

صحنه هایی که امروز کمتر مشاهده می شود

914

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی