عصر چهارده شعبان – برات 90 خانیک

khanik25-4-904829deaa4bb59ebff979bd896a3af12b89abd2171b6d6c39c1342e91668cba972528134829deaa4bb59ebff

khanik25-4-904829deaa4bb59ebff979bd896a3af12b89abd2171b6d6c39c1342e91668cba972528164829deaa4bb59ebff

khanik25-4-904829deaa4bb59ebff979bd896a3af12b89abd2171b6d6c39c1342e91668cba97252894829deaa4bb59ebff9

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید