فاتحه خوانی و غبارروبی گلزار شهدای خانیک

8927253502089742071 haftayedefaemoghaddas khanik6 9015 haftayedefaemoghaddas khanik6 9019 haftayedefaemoghaddas khanik6 9023 haftayedefaemoghaddas khanik6 905

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید