لباس زیبای زمستان بر کوههای خانیک

1دی97 خانیک

بعد از دوسال برای اولین بار اول دیماه شاهد نزول برف این نعمت الهی در خانیک بودیم .

با گذشت 8 روز هنوز آثار برف در دامنه شمالی کوهها هستیم .

لباس زیبای زمستان بر کوههای خانیک
میان تک خانیک 8 دی 97

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید