لوله گذاری و نصب پمپ چاه خانیک

شنبه چهاردهم شهریور 94 کار لوله گذاری، نصب موتور پمپ و راه اندازی آزمایشی چاه

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی