مزرعه خشخاش خانیک دهه 50

قبل از انقلاب اسلامی کشت خشخاش و استحصال تریاک در مزارع منطقه مرسوم بود و با نظارت دولت شاهنشاهی ایران مزارع زیر کشت خشخاش می رفت و فصل برداشت تریاک با برپایی چادر و استقرار  اکیپ هایی  محصول تریاک از کشاورزان خریداری می شد و در قبال آن رسیدی تحویلشان می شد. و در پایان فصل برداشت بهای محصول تحویل داده شده به کشاورزان پرداخت می شد.  ورود و خروج از مزارع هم کنترل می شد و بازدید بدنی بعمل می آمد تا کسی با خود تریاک نبرد. تصاویر زیر مربوط به آن سالهاست.

 

مزرعه خانیک دهه 50

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید