موقوفه جعفر و نادعلی

واقف: جعفر و نادعلی

مورد وقف:

              دو دانگ(چهار ساعت) آب و اراضی قنات انارستانک (مستأجر:غلامعلی رجبی)

             نیم دانگ (یک ساعت) آب و اراضی قنات انارستانک (مستأجر: محمد علی هاجری)

             پنج دانگ آب و اراضی قنات امرودکن (مستأجر: علی اکبر دولتخواه)

محل مصرف:  تعزیه داری و اطعام ایام محرم

کلاسه : ج 2

رایانه 83

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید