موقوفه خانم لیلی خیری مقدم (مسجد خانیک)

واقف: خانم لیلی خیری مقدم همسر محترمه آقای عباس ادبی
مورد وقف: نیم دانگ (یک ساعت) آب و اراضی مربوطه از قنات اصلی روستای خانیک
مصرف: وقف مسجد چهارده معصوم (علیهم السلام) روستای خانیک
تاریخ وقف:  23فروردین1391بیاد فرزند شان شادروان محسن ادبی

تصویر وقف نامه خانم خیری مقدم

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید