موقوفه غلامحسین حجی علی

واقف:غلامحسین حجی علی

مورد وقف:سه ربع دانگ (سه ساعت) آب و اراضی انارستانک

                   +یک دانگ (دو ساعت) آب و اراضی قنات بکری علیا

محل مصرف:اطعام در روستای خانیک  – مسجد

کلاسه: غ 3

رایانه 440

مستاجر علی اکبر فکری

….

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید