موقوفه ماه شرف ناصری (عید غدیری)

واقف: ماه شرف ناصری

مورد وقف: نیم دانگ (یک ساعت) آب و اراضی از قنات اصلی خانیک

مصرف: جشن غدیر (توزیع حنا در عید غدیر)

تاریخ وقف: یک قرن پیش

 

 

ادبي

يك قطعه زمين زراعي واقع در مزرعه قنات اصلي خانيك

جشن غدیر (توزیع حنا در عید غدیر)

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید