موقوفه محمد تقي محمديان (مسجد خانیک)

واقف : آقای محمد تقي محمديان فرزند مرتضی

مورد وقف: نيم دانگ آب و اراضي قنات اصلي خانيك و دو دانگ آب و اراضي از قنات امرودكن

مورد مصرف: وقف مسجد چهارده معصوم خانيك نگهداری و نظافت مسجد ( خادم مسجد)

تاريخ وقف: بيست و دوم بهمن ماه سال يكهزاروسيصدوهشتادوهفت هجري خورشيدي

 

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید