موقوفه محمد کربلایی تقی

واقف: محمد کربلایی تقی

مورد وقف:یک دانگ و نیم(سه ساعت) آب و اراضی قنات انارستانک

محل مصرف: مخارج حمام خانیک

کلاسه اوقاف  م44

کد رایانه542

مستاجر: سروری

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید