موقوفه کربلایی ابراهیم

واقف: کربلایی ابراهیم

مورد وقف: یک دانگ معادل دو ساعت آب و اراضی قنات خانیک

اصل موقوفه بیش از یک دانگ بوده که بخشی از آن مفقود است.

محل مصرف : مصارف متفرقه مسجد –  ـتعزیه سید الشهدا در محرم  ـ تعمیرات حسینیه

مستاجر محمد علی اعمی

کلاسه الف 35

رایانه 30

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید