گرگها الاغی را دریدند

گرگها الاغی را در اسطبلش دریدند. این اتفاق در حاشیه شمالی روستا اتفاق افتاد. صبح وقتی صاحبش برای دادن آذوقه به اسطبل رفت با بقابای جسد این حیوان مواجه شد. گویا تعداد گرگها زیاد بوده چون فقط سر و استخوانها باقی مانده بود.

پیرو درج این خبر بتازگی این اتفاق در روستای انارستاک و امرودکان هم روی داده است

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید