غبار روبی مزار شهدا عصر پنجشنبه 5 آذر94

غبار روبی مزار شهدا

غبار روبی مزار شهدا

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی