تصاویری از آثار خشکسالی در خانیک

این تصاویر در تاریخ 30 فروردین 1390 از مزرعه قنات اصلی خانیک گرفته شده است. قدمت برخی درخت های خشک شده بیش از یک قرن است.

20110419998 20110419999   201104191000 201104191001 201104191002 201104191003 201104191004 201104191005 201104191006 201104191007 201104191008 201104191009 201104191010 201104191011 201104191012 201104191013 201104191014 201104191015 201104191016 201104191017 201104191018 201104191019 201104191020 201104191021 201104191022 201104191023 20110419992 20110419993 20110419994 20110419995 20110419996 20110419997

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید